Adatkezelési tájékoztató

A Nethotelbooking Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A épület, cégjegyzékszám: 19-09-512827, a továbbiakban: „Adatkezelő”) online szobafoglalási rendszert és ahhoz kapcsolódó más online szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek RESnWEB néven. Az Adatkezelő a resnweb.com honlapon kapcsolati űrlapot rendszeresített, hogy az ajánlatkérésekkel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb megkereséseket megkönnyítse. A megkeresések befogadásával a Nethotelbooking Kft. a jogszabályok értelmében adatkezelővé válik, erre tekintettel pedig az adatkezelési tájékoztatót szükséges nyújtania az adatkezelés feltételeiről és garanciáiról. A jelen dokumentum célja, hogy közérthető formában nyújtsa e tájékoztatást.
Adatkezelési elveinket a hatályos jogszabályokra, elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezéseire tekintettel alakítottuk ki. A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét.

A személyes adatok kezelője: Nethotelbooking Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A épület; telefon: + 36 88 783 704; e-mail: info@resnweb.com).

A személyes adatok kezelésének célja: kapcsolat létesítése az érintett, illetve az általa képviselt társaság és az Adatkezelő között, ajánlatkérés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A jelen tájékoztató elfogadásával és adatainak elküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. Az adatoknak az adatfelvételtől számított 12. hónap végéig történő megőrzését egyébként az Adatkezelő jogos érdeke is alátámasztja: az Adatkezelőnek ugyanis jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy adott esetben igazolni tudja korábbi ajánlatát, az esetleges jogviták megoldása során felhasználható okiratokat megőrizhesse.

Az érintettek köre: a kapcsolati űrlapot kitöltő természetes személyek, függetlenül attól, hogy saját nevükben küldenek üzenetet, vagy gazdasági társaságok, szálláshelyet képviselnek-e.

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, továbbá az üzenetben az érintett által esetlegesen megadott további személyes adatok.

Az adatok címzettjei: az adatokat kizárólag az Adatkezelő erre kijelölt munkatársai, továbbá az adatfeldolgozó ismerhetik meg.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő az adatok felvételét követő 12. hónap végéig kezeli, ez követően azokat törli. Amennyiben az ajánlat alapján a Felek között szerződés jön létre, a szerződésben foglalt feltételek szerint, a szerződés teljesítése érdekében kezeli az Adatkezelő a kapcsolattartó adatait, egyéb esetben a megadott adatok törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő az adatok kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe a következők szerint:

Adatfeldolgozó neve:

Adatfeldolgozói feladat leírása:

Creative Management Kft.

szerverszolgáltatás, tárhely-szolgáltatás

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén azonban az érintett nem tud tájékoztatást, ajánlatot kérni, nem tudja írásban felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel a honlapon keresztül.

Az érintett jogai: az érintett személy
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) visszavonhatja a korábban tett adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, ez azonban a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti;
e) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelők az adatokat ne töröljék, vagy ne semmisítsék meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék),
f) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
g) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az adatkezelő.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Honlapunkat, informatikai rendszereinket erős védelemmel láttuk el, az adatfeldolgozó a vele kötött szerződésben a GDPR 28. cikke szerinti garanciákat vállalta a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.

Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési címe: 1374 Budapest, Pf.: 603., telefon: +36 1 391 1400, e-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

Veszprém, 2018. május 25.

NetHotelBooking Kft.
Adatkezelő